<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=424070995020905&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> @font-face { font-family: 'SohoGothicPro-Thin'; src: url('https://blog.dssmith.com/hubfs/Global/web/landingpages/ecommerce/assets/fonts/SohoGothicPro-Thin.eot') format('eot'), url('https://blog.dssmith.com/hubfs/Global/web/landingpages/ecommerce/assets/fonts/SohoGothicPro-Thin.woff') format('woff'), url('https://blog.dssmith.com/hubfs/Global/web/landingpages/ecommerce/assets/fonts/SohoGothicPro-Thin.ttf') format('truetype');}
retail

Gospodarka Obiegu Zamkniętego w świecie opakowań

8 minuty czytania

Ponieważ świat szybko się zmienia, konsumenci wymagają coraz więcej od nabywanych produktów i usług. Oczekują, że firmy zrezygnują lub radykalnie zredukują działania, które mają negatywny wpływ na środowisko i, tam gdzie to możliwe, wywrą pozytywny wpływ na ludzi i otaczający ich świat. W związku z tym firmy wyznaczają coraz bardziej ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, dążąc do wdrożenia zasad obiegu zamkniętego w swoich biznesach i łańcuchach dostaw.

Czym właściwie jest gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ)?

Przede wszystkim jest alternatywnym rozwiązaniem dla obecnej gospodarki linearnej, której hasłem przewodnim jest stwierdzenie “weź – zużyj – wyrzuć”. Jest to powszechnie stosowany model od czasu rewolucji przemysłowej. W gospodarce linearnej firmy wydobywają surowce pierwotne, które następnie są przetwarzane na produkty końcowe przez inne firmy. Te są sprzedawane klientom, którzy wykorzystują je przez określony czas. Następnie produkty są utylizowane – głównie składowane lub spalane, przy niewielkiej lub żadnej próbie odzyskania produktów lub surowców wtórnych[1].

Natomiast Gospodarka o Obiegu Zamkniętym to model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, powinny zostać w gospodarce. Można je z powodzeniem wykorzystać ponownie, tworząc w ten sposób dodatkową wartość[2] .

Takie podejście drastycznie zmniejsza nasze zapotrzebowanie na zasoby, tworząc bardziej zrównoważone społeczeństwo, zarówno teraz, jak i dla przyszłych pokoleń.

Trzy główne zasady Gospodarki Cyrkularnej

Utrzymanie produktów i materiałów w użyciu

Oznacza to projektowanie z myślą o trwałości, ponownym użyciu, przetworzeniu i recyklingu, aby utrzymać produkty, komponenty i materiały w obiegu gospodarczym.

Zapobieganie powstawaniu odpadów i zanieczyszczeń

GOZ ujawnia i eliminuje lub minimalizuje negatywne skutki działalności gospodarczej, które powodują szkody dla zdrowia ludzkiego i systemów naturalnych. Obejmuje to m.in. uwalnianie gazów cieplarnianych i substancji niebezpiecznych lub zanieczyszczenie powietrza, ziemi i wody.

Regenerowanie i odnawianie systemów naturalnych

Gospodarka cyrkularna unika korzystania z zasobów nieodnawialnych i zachowuje lub wzmacnia zasoby odnawialne, na przykład poprzez zwracanie cennych składników odżywczych do gleby w celu wspierania regeneracji lub korzystania z energii odnawialnej, w przeciwieństwie do polegania na paliwach kopalnych.

Korzyści płynące z gospodarki cyrkularnej

Przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego przynosi szereg korzyści dla naszej gospodarki, środowiska i ludzi. Obejmują one m.in.:

  • zmniejszenie presji na zasoby naturalne,
  • poprawę bezpieczeństwa dostaw surowców,
  • zwiększenie konkurencyjności,
  • stymulowanie innowacji,
  • pobudzenie wzrostu gospodarczego.

Konsumenci otrzymają również trwalsze i bardziej innowacyjne produkty, które podniosą jakość życia i pozwolą im zaoszczędzić pieniądze w dłuższej perspektywie.

Innowacyjne rozwiązania w zakresie cyrkularności

Dla DS Smith, lidera na rynku opakowań z tektury falistej, zrównoważony rozwój jest bardzo ważny. Swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami wspiera wiele firm w realizacji ich własnych strategii środowiskowych.

Firma Waitrose & Partners chciała ograniczyć niepotrzebne zużycie opakowań z tworzyw sztucznych, aby spełnić zobowiązanie dotyczące ekologicznych opakowań. We współpracy z dostawcą owoców Primafruit, firma DS Smith wyprodukowała specjalny tekturowy koszyczek, który zastąpił istniejące opakowanie z tworzyw sztucznych dla winogron Waitrose Duchy Organic. To rozwiązanie, dedykowane dla obiegu zamkniętego, składało się z surowca makulaturowego, który po użyciu, ponownie nadaje się do recyklingu. Rozwiązanie to pozwala na zwiększenie widoczności marki w sklepie, przy jednoczesnej poprawie walorów ekologicznych. Oczekuje się, że ta zmiana już na początku pozwoli wyeliminować 12 ton tworzyw sztucznych rocznie.

Innym przykładem jest duńska firma Danish Crown działająca w branży przetwórstwa mięsnego, koncentrująca swoje działania na zminimalizowaniu wpływu firmy na środowisko naturalne. Danish Crown i DS Smith wdrożyły wspólny projekt w celu opracowania optymalnego rozwiązania opakowaniowego, które ograniczy emisję CO2. Dokonując audytu całego łańcucha dostaw i stosowanych opakowań DS Smith zaproponowało, aby znaczne ilości tektur B-Flute zastąpić tekturą R-Flute, która jest o 27% cieńsza, ale nie wpływa negatywnie na nośność oraz trwałość. Rezultatem było ograniczenie emisji CO2 o 290 ton rocznie dzięki mniejszemu zużyciu papieru oraz zmniejszeniu liczby ciężarówek na drogach. Koszty magazynowania, obsługi i transportu uległy obniżeniu o 25% dzięki zmniejszeniu liczby palet wykorzystywanych w zaopatrzeniu i dostawach. To idealny przykład tego, jak zmniejszenie emisji CO2 idzie w parze z obniżeniem kosztów.

Wspólny cel – gospodarka cyrkularna

W DS Smith wiemy, że GOZ odgrywa istotną rolę w zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i ochronie przyszłych pokoleń, dlatego rewolucjonizując nasz model biznesowy i rozwiązania opakowaniowe, będziemy kontynuować nasz cel, jakim jest pomaganie naszym klientom w reagowaniu na zmieniające się zwyczaje zakupowe za pomocą zrównoważonych rozwiązań opakowaniowych, których potrzebuje nasze społeczeństwo. Chcemy większego wyboru i wygody, ale przy mniejszym wpływie na otaczający nas świat.

Jeśli dla Twojej Firmy Gospodarka Obiegu Zamkniętego jest równie ważna jak dla nas, skontaktuj się z nami i razem stwórzmy przyjazne środowisku opakowania.

 

[1] https://gozwpraktyce.pl/slownik/gospodarka-linearna/
[2] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/economy/20151201STO05603/gospodarka-o-obiegu-zamknietym-definicja-znaczenie-i-korzysci-wideo